นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการ
นายพัชร สุระจรัส
กรรมการ
นายเล็ก สิขรวิทย
กรรมการผู้อำนวยการ
นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการ
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
กรรมการ
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์
กรรมการ