นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการ
นายพัชร สุระจรัส
กรรมการ
นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการ
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
กรรมการ