ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป

  1. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อให้ภาพของกลุ่มเกิดความชัดเจนมากขึ้นในเชิงการบริหารจัดการและเพื่อความชัดเจนในมุม มองของนักลงทุน
  2. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence)
  3. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ และ/หรือ มูลค่าหุ้น (Business / Share Valuation)
  4. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)