ที่ปรึกษาทางการเงิน

  • บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อให้ภาพของกลุ่มเกิดความชัดเจนมากขึ้นในเชิงการบริหารจัดการและเพื่อความชัดเจนในมุม มองของนักลงทุน
  • บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence)
  • บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการหุ้น (Business / Share Valuation)
  • บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)