การควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการ

  1. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาแสวงหาโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ (Acquisitions) รวมถึงการเข้าครอบงำกิจการแบบ take over ด้านการบริหารและควบรวมกิจการ (Mergers)
  2. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) และให้บริการเป็นตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามระเบียบประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเลือกพันธมิตรร่วมทุนที่เหมาะสม (Joint Venture)
  4. คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และเป็นที่ปรึกษาในการต่อรองเจรจาร่วมทุน
  5. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการลงทุนและ/หรือเพื่อการร่วมทุน