การควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการ

  1. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาแสวงหาโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ (Acquisitions)
  2. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าครอบงำกิจการ (Takeover) และการควบรวมกิจการ (Mergers)
  3. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
  4. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเลือกพันธมิตรร่วมทุนที่เหมาะสม (Joint Venture) รวมถึงการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และการเจรจาร่วมทุน
  5. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการลงทุนและ/หรือเพื่อการร่วมทุน