ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

  1. ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการของบริษัทประเภทต่างๆ ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
  2. ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการของบริษัทประเภทต่างๆ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด เช่น การให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) การให้ความเห็นต่อการขอยกเว้นไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash) เป็นต้น