การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ

  1. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาหาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถของกิจการเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และสามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามที่ตกลง
  2. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้ พรบ. ล้มละลาย
  3. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน (แผนฟื้นฟูกิจการ)