การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

  1. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
  2. บริการเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
  3. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ต่อนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement), เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)