การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

  1. บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
  2. บริการเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
  3. บริการที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุน (Public Offering) ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
 
 
  1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายอนุพันธ์ทางการเงิน และตราสารอนุพันธ์
  2. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการแปรสภาพทรัพย์สินเป็นตราสารทางการเงิน (Securitization)
  3. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนด้วยการเสนอขายต่อนักลงทุนกลุ่มเฉพาะเจาะจง(Private Placement) ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในงานแปรรูปรัฐวิสาหกิจ(Privatization)