รู้จักที่ปรึกษา เอเซีย พลัส

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรของรัฐ รวมถึงการได้รับรางวัลสำคัญๆ หลายรายการจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของงานบริการวาณิชธนกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

การให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ ร่วมดำเนินการโดย 2 บริษัท
  • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส”) จัดตั้งขึ้นในปี 2551
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“บล.เอเซีย พลัส”) จัดตั้งขึ้นในปี 2557
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) ได้ งานที่ปรึกษาทางการเงินหลักจะดำเนินการภายใต้ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ส่วน บล.เอเซีย พลัส จะให้บริการธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service) เป็นหลัก นอกจากนี้ บล.เอเซีย พลัส ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ ในการออกและเสนอขาย ตราสารประเภทหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน รวมถึงตราสารหนี้ ประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนด้วย

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. งานที่บริษัทให้บริการอยู่สามารถจำแนกได้พอสังเขป
  • การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  • การควบรวมกิจการและการซื้อขายกิจการ 
  • ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  • การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ
  • ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป